หน้าหลัก

Slider

Highlight กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
23 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
5 สิงหาคม 2564 รายงาน RID TEAM ยุทธศาสตร์ที่ 4 รายสชป.1-17
23 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
2 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565
22 มิถุนายน 2564 ใบเกียรติบัตรยุวชลกรในการอบรมยุวชลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 มีนาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 มีนาคม 2564 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
17 มีนาคม 2564 ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ
28 มกราคม 2564 งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแนวทาง RID No.1 Express ประเด็นที่ 5 เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน

เอกสารราชการ

1 กันยายน 2563 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ เรื่องการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน)
20 กรกฎาคม 2563 ตัวอย่างเกียรติบัตร “โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน”
8 มิถุนายน 2563 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน
20 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งอนุมัติแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
29 เมษายน 2563 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2563
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ. 2563
9 เมษายน 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๕๐๒/๒๕๖๓ เรื่องย้ายราชการ​
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

เอกสารเผยแพร่

สาระน่ารู้

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  • พึงพอใจมาก (67%, 2 Votes)
  • พึงพอใจปานกลาง (33%, 1 Votes)
  • พึงพอใจน้อย (0%, 0 Votes)
  • ไม่พึงพอใจ (0%, 0 Votes)

Total Voters: 3

Loading ... Loading ...

Line Officail มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

Line@ : @ppprid

บริการเว็บไซต์ภายนอก

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 0-2669-3775 ภายใน 2825
 0-2669-3775 FAX ต่อ 127 

VPN: 3081 , 3082

0000556
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 24
Total Visit : 556
Who's Online : 1