หน้าแรก

Slider

Highlight กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมโครงการ “ตู้ปันสุข ๑๑๘ ปีกรมชลประทาน”
20 พฤษภาคม 2563 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
14 พฤษภาคม 2563 แผนดำเนินงาน ด้านองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 พฤษภาคม 2563 ผลสำรวจการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมชลประทาน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2562
30 เมษายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนบัญชีองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
28 เมษายน 2563 แบบฟอร์มจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (๑ โครงการ ๑ ล้านบาท)
27 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดสำนัก/กอง สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
27 เมษายน 2563 ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๓
27 เมษายน 2563 อนุมัติโครงการหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 เมษายน 2563 อนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับกรมและระดับสำนักงานชลประทาน)
1 2 3 7

เอกสารราชการ

20 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งอนุมัติแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อาสร้างแหล่งน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
29 เมษายน 2563 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2563
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ. 2563
9 เมษายน 2563 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๕๐๒/๒๕๖๓ เรื่องย้ายราชการ​
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
13 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
30 ตุลาคม 2562 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท)
7 ตุลาคม 2562 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2562 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)
1 2 3 9

เอกสารเผยแพร่

สาระน่ารู้

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  • พึงพอใจมาก (100%, 1 Votes)
  • พึงพอใจปานกลาง (0%, 0 Votes)
  • พึงพอใจน้อย (0%, 0 Votes)
  • ไม่พึงพอใจ (0%, 0 Votes)

Total Voters: 1

Loading ... Loading ...

Line Officail มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

Line@ : @ppprid

qr-line-new

บริการเว็บไซต์ภายนอก

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 0-2669-3775 ภายใน 2825
 0-2669-1460 VPN: 3081 , 3082

 1460.ppp@gmail.com

0000074
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 1
This Month : 29
Total Visit : 74
Who's Online : 1