ส่วนจัดการข้อร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้

การถ่ายทอดความรู้

  • PowerPoint ประกอบการประชุมคณะทำงานติดตามและชับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการร้องขอจากข้อร้องเรียน 22 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน กรุงเทพฯ
  • เยี่ยมชม ดูงาน ณ กสช.
  • PowerPoint DataBase_WUO สชป.7
  • PowerPoint DataBase_WUO สชป.8
  • PowerPoint DataBase_WUO สชป.9
  • PowerPoint DataBase_WUO สชป.10
  • PowerPoint DataBase_WUO สชป.11
  • PowerPoint DataBase_WUO สชป.12