ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
23 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
2 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565
22 มิถุนายน 2564 ใบเกียรติบัตรยุวชลกรในการอบรมยุวชลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 มีนาคม 2564 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
28 มกราคม 2564 งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแนวทาง RID No.1 Express ประเด็นที่ 5 เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน
29 กันยายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชี องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
22 กันยายน 2563 จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยสรุปประเด็นความต้องการของพื้นที่ได้ 3 ประเด็น คือ คุณภาพน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม
18 กันยายน 2563 QR Code การแจ้งจำนวนรายชื่อและข้อมูล อาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2563 ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ

โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่ต่างๆ

การดำเนินงาน Rid No.1 Express

ติดต่อเรา