ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มีนาคม 2564 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
28 มกราคม 2564 งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแนวทาง RID No.1 Express ประเด็นที่ 5 เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน
29 กันยายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชี องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
22 กันยายน 2563 จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยสรุปประเด็นความต้องการของพื้นที่ได้ 3 ประเด็น คือ คุณภาพน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม
18 กันยายน 2563 QR Code การแจ้งจำนวนรายชื่อและข้อมูล อาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2563 ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
17 กันยายน 2563 สถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
10 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ สชป.1-17
3 สิงหาคม 2563 ตอบรับยืนยันเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำโครงการชลประทาน
16 กรกฎาคม 2563 เร่งรัด RID No.1 Expess 2020

โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่ต่างๆ

การดำเนินงาน Rid No.1 Express

ติดต่อเรา