ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ธันวาคม 2564 ใบสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
3 ธันวาคม 2564 เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้ง
29 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
18 พฤศจิกายน 2564 ปฏิทินการดำเนินงานส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)
11 ตุลาคม 2564 ใบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
7 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
23 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
2 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565
22 มิถุนายน 2564 ใบเกียรติบัตรยุวชลกรในการอบรมยุวชลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 มีนาคม 2564 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเข้าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่ต่างๆ

การดำเนินงาน Rid No.1 Express

ติดต่อเรา