ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชี องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
22 กันยายน 2563 จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยสรุปประเด็นความต้องการของพื้นที่ได้ 3 ประเด็น คือ คุณภาพน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม
18 กันยายน 2563 QR Code การแจ้งจำนวนรายชื่อและข้อมูล อาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2563 ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
17 กันยายน 2563 สถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
10 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ สชป.1-17
3 สิงหาคม 2563 ตอบรับยืนยันเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำโครงการชลประทาน
16 กรกฎาคม 2563 เร่งรัด RID No.1 Expess 2020
26 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองแหละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 – 23 ก.ค. 63
22 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 58 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 2 3

โครงการประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 20 ปี

คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

ติดต่อเรา