ประกาศกรมชลประทาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศกรมชลประทาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศ “เรื่องการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” [ดูเอกสาร]