กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน