กรมชลประทาน ยินดีรับข้อ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของกรมชลประทาน
  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน กรุณาแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

**********************************************************************************************************************************************************************

ข้อมูลผู้ร้องเรียน
  ชื่อ - สกุล   จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
  เลขที่บัตรประชาชน จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเฉพาะตัวเลข 13 หลักเท่านั้น (พิมพ์ตัวเลขติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
  ที่อยู่  ** กรุณาระบุที่อยู่ของท่านด้วย
  โทรศัพท์ กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น   โทรศัพท์มือถือ กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
  อีเมล์ รูปแบบการกรอกไม่ถูกต้อง

 
ข้อมูลร้องเรียน

  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ - นามสกุล/องค์กร) ** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
  รายละเอียดการร้องเรียน  ** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

   วันที่   

 
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรมชลประทานจะได้ตอบกลับไปยังท่านได้