บุคลากร : ส่วนจัดการข้อร้องเรียน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา

ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)

นายขวัญชัย สาคร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวยศธน แป้นชุม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจิราพรรณ สาคร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุษณีย์ ธานี

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวอรอุมา โพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวปวีณา กวางไพร

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวกัญจน์พิชญ์ จุลานนท์

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวดารารัตน์ ทิมเล็ก

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวรุ่งทิพย์ พุทธทองนาค

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460