บุคลากร : ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพชร ชวนสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)

นางสาวพรรณชิตา ผลยิ่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุขนที สุดสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจรรยาภรณ์ คำเปลว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทินกร ทองภูธรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรจนา วิชวารีย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพลวัฒล์ จิกนอก

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์