บุคลากร : ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)

นายรัฐชาติวุฒิ เสนสุข

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นางสาวพรพรหม สุดเสงี่ยม

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายวีระพงษ์ วงนาสัก

นายช่างชลประทาน