บุคลากร : ส่วนยุทธศาสตร์

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนยุทธศาสตร์

นายพรชัย ทองดีมีสุข

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)

นายประภัสร์ คมไพบูลย์กิจ

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นายประจงสิทธฺิ์ คงรอด

วิศวกรชลประทาน

นางสาวอุษณีย์ ไกรงามสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล