ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460 

อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
ผอ.สช.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
kwiwat38@gmail.com
2824
2825 ต่อ 101
0-2669-3738
0-2669-3775 ต่อ 101
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
ฝบท.สช.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายพชร ชวนสกุล
2825 ต่อ 1020-2669-3775 ต่อ 102
งานธุรการ
นางสาาวพรรณชิต ผลยิ่ง
myphanchita@gmail.com
28250-2669-3775
งานธุรการ
นางสาวรจนา วิชวารีย์
petopanky1991@gmail.com
28250-2669-3775
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
นางสาวสุขนที สุดสุข
minakoja2527@gmail.com
2825 ต่อ 1070-2669-3775 ต่อ 107
งานการเงินและบัญชี
นางสาวจรรยาภรณ์ คำเปลว
amanda–1984@hotmail.com
2825 ต่อ 1200-2669-3775 ต่อ 120
งานพัสดุ
นายทินกร ทองภูธรณ์
korn231@hotmail.com
2825 ต่อ 1090-2669-3775 ต่อ 109
งานพัสดุ
นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช
vora_ka_mon@hotmail.com
2825 ต่อ 1080-2669-3775 ต่อ 108
งานสารสนเทศ
นายพลวัฒล์ จิกนอก
phonlawat.j07932@gmail.com
28250-2669-3775
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
strategic.ppp@gmail.com
ผยศ.สช.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)
นายพรชัย ทองดีมีสุข
leang46@hotmail.com
2825 ต่อ 1040-2669-3775 ต่อ 104
วิศวกรชลประทานชำนาญการนายประภัสร์ คมไพบูลย์กิจ
jued53@gmail.com
2825 ต่อ 1210-2669-3775 ต่อ 121
วิศวกรชลประทานนายประจงสิทธิ์ คงรอด
prajongsidkongrod@gmail.com
Tel.083-26424250-2669-3775 ต่อ 121
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาวอุษณีย์ ไกรงามสม
It_free_time@hotmail.com
28250-2669-3775
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
callcenter1460@gmail.com
ผจร.สช.ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน
นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
callcenter1460@gmail.com
2825 ต่อ 1030-2669-3775 ต่อ 103
นายขวัญชัย สาคร
kunkhuan@gmail.com
2825 ต่อ 1130-2669-3775 ต่อ 112
นางสาวจิราพรรณ สาคร2825 ต่อ 1170-2669-3775 ต่อ 110
นางสาวภวรัญน สุริเตอร์2825 ต่อ 1150-2669-3775 ต่อ 115
นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์
fartimakondee@hotmail.com
2825 ต่อ 1180-2669-3775 ต่อ 118
นางสาววรรณิดา เลาหะพันธุ์
fernwannida@gmail.com
2825 ต่อ 1190-2669-3775 ต่อ 119
นางสาวยศธน แป้นชุม2825 ต่อ 1150-2669-3775 ต่อ 115
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
ppwrd.group@gmail.com
ผสพ.สช.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
niphonrid@yahoo.co.th
2825 ต่อ 1050-2669-3775 ต่อ 105
วิศวกรชลประทานชำนาญการนายรัฐชาติวุฒิ เสนสุข
knowjung@hotmail.com
2825 ต่อ 1110-2669-3775 ต่อ 111
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการนางสาวพรพรหม สุดเสงี่ยม
janeeanj.lml@hotmail.com
2825 ต่อ 1290-2669-3775 ต่อ 129
นายช่างชลประทานนายวีระพงษ์ วงนาสัก
werapong1901@hotmail.co.th
2825 ต่อ 1290-2669-3775 ต่อ 129
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
ppp.om.rid@gmail.com
ผสบ.สช.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
นายสรายุทธ อิ่มใจ
e.sarayut@gmail.com
2825 ต่อ 1060-2669-3775 ต่อ 106
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการนางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต
pch.kht@gmail.com
2825 ต่อ 1250-2669-3775 ต่อ 125
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการนายณัฐกร พรหมอุดม
Waterman.cho@gmail.com
2825 ต่อ 1240-2669-3775 ต่อ 124
นายช่างชลประทานนายวาทิตย์ บาลทิพย์
watit3965@gmail.com
2825 ต่อ 1260-2669-3775 ต่อ 126
นายช่างชลประทานนายธนากร เฉลิมพีระโรจน์
Thanakorn565@gmail.com
2825 ต่อ 1260-2669-3775 ต่อ 126