พัฒนาศักยภาพบุคลากร

29 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
11 ตุลาคม 2562 แบบสำรวจรายชื่อการฝึกอบรมทักษะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
28 สิงหาคม 2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2662
26 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่น ๕๕)
8 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานสรุปการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2561
10 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชลกร ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 มกราคม 2562 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ธันวาคม 2561 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ธันวาคม 2561 แบบลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 ธันวาคม 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53
18 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25 ตุลาคม 2561 แบบลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25 ตุลาคม 2561 แบบลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 11)

ปฏิทินการฝึกอบรม

ลำดับหลักสูตรวันที่ฝึกอบรมสมัครเข้าร่วมแบบตอบรับ อนุมัติหลักสูตร
1โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11(ครั้งที่ 1)
17-19 ธันวาคม 2561
(ครั้งที่ 2)
22-24 มกราคม 2562
(ครั้งที่ 3)
19-22 กุมภาพันธ์ 2562
(ครั้งที่ 4)
26-29 มีนาคม 2562
(ครั้งที่ 5)
23-26 เมษายน 2562
ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5319-23 พฤศจิกายน 2561ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
3โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5424-28 มิถุนายน 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
4โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ System Thinking-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
5โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 256218-21 มีนาคม 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
6โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์14-16 มกราคม 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
7โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อาสาสมัครชลประทานใหม่10-11 มกราคม 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
8โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนโครงการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
9โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครชลประทาน 2 รุ่น เพชรบุรีและบางระกำโมเดล-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
10โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ Synthesis of information-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
11โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องมือการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร