รายงานผลการดำเนินงาน (สพ.)

งานชลประทานท้องถิ่น :

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย อำเภอนบพิตำ และ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 1 (พ.ศ.2558)

รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 2 (พ.ศ.2559)

รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 3 (พ.ศ.2560)

งานชลประทานท้องถิ่น :

การพัฒนาพื้นที่ลำห้วยแม่ตาช้าง ลำห้วยหัวนา และ ลำห้วยบ้าน แบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง)

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2558-2560

งานชลประทานท้องถิ่น :

โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช