ส่วนยุทธศาสตร์

 • คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) [ดูข้อมูล]
 • ลักษณะสำคัญขององค์การ [ดูข้อมูล]
 • แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 3 [ดูข้อมูล]
 • PMQA Quick Scan [ดูข้อมูล]
 • วิเคราะห์กระบวนงาน [ดูข้อมูล]
 • แผนจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนยุทธศาสตร์ [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนจัดการข้อร้องเรียน [ดูข้อมูล]
 • คู่มือ CGD_Costing 2555 [ดูข้อมูล]
 • รายงานต้นทุนผลผลิต ตารางที่ 1-12 [ดูข้อมูล]

แบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (P1)

 • ขั้นตอนวิธีการสำรวจ [ดูข้อมูล]
 • แบบฟอร์มสำรวจ [ดูข้อมูล]
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใตของเกษตรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน [ดูข้อมูล]

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจากการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน (P2)

 • ขั้นตอนวิธีการสำรวจ [ดูข้อมูล]
 • แบบฟอร์มสำรวจ [ดูข้อมูล]
 • รายงานผลสำรวจ [จัดส่งข้อมูล]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยในเขตชลประทาน (P3)

 • ขั้นตอนวิธีการสำรวจ [ดูข้อมูล]
 • แบบฟอร์มสำรวจ [ดูข้อมูล]
 • รายงานผลสำรวจ [จัดส่งข้อมูล]
 • ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินงานของส่วนยุทธศาสตร์ [ดูข้อมูล]