ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 เมษายน 2565 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ในรูปแบบออนไลน์)
23 มีนาคม 2565 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ในรูปแบบออนไลน์)
18 มีนาคม 2565 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
23 กุมภาพันธ์ 2565 แผ่นพับโครงการแนะนำโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
15 ธันวาคม 2564 ใบสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
3 ธันวาคม 2564 เครือข่ายข้อมูลน้ำในสภาวะวิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้ง
29 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
18 พฤศจิกายน 2564 ปฏิทินการดำเนินงานส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)
11 ตุลาคม 2564 ใบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
7 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่ต่างๆ

การดำเนินงาน Rid No.1 Express

ติดต่อเรา