ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

ข่าวกิจกรรม [ดูทั้งหมด]

กรมชลประทาน ใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ในพื้นที่นำร่องลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.อุบลราชธานี

กสช. ร่วมวางแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วม “การสร้างความเข้าใจโครงการฯ และ สำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของชุมชน” โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ ลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.อุบลราชธานี

ทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้าง ร่วมติดตามการคืนข้อมูล โครงการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย

กรมชลประทาน จัดเวทีการมีส่วนร่วม “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ ลุ่มน้ำชีตอนล่าง” จ.อุบลราชธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 แก้ไข พ.ศ.2560 [ Download ]
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 [ Download ]