องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

7 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
30 พฤศจิกายน 2563 จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม สัมมนา และดูงาน ตามแผนงานประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 กันยายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชี องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
22 กันยายน 2563 รหัสการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ ฉบับ แก้ไขปี๒๕๖๓
17 กันยายน 2563 ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
17 กันยายน 2563 สถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
22 มิถุนายน 2563 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 118 ปี กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
30 เมษายน 2563 แบบฟอร์มต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนบัญชีองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
17 เมษายน 2563 อนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับกรมและระดับสำนักงานชลประทาน)
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2563
16 เมษายน 2563 แผนงบประมาณพัฒนาองค์กร ปี พ.ศ. 2563
31 มีนาคม 2563 กำหนดการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
8 สิงหาคม 2562 บันทึกข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
18 ธันวาคม 2561 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
5 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานด้านองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562