รายงานผลจัดการข้อร้องเรียน ประจำเดือน

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 5 เดือน ตามมาตร 44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

 • การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
 • การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558)
 • การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2558)

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)