แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

  • แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ดูข้อมูล]
  • แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) สำนัก/กอง/ส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ดูข้อมูล]