แบบฟอร์ม การจัดการข้อร้องเรียน

  • กรมฯ อนุมัติในหลักการ ให้ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาขน แจ้งผู้ร้องเรียนด้วย “หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ” ได้ ในกรณี เรื่อง ตอบเบื้องต้น ตอบข้อคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ และรายงานความก้าวหน้าของการร้องขอโครงการ : [หนังสืออนุมัติในหลักการ]
  • แบบฟอร์ม รับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ : [Word] – [PDF]
  • แบบฟอร์ม บันทึกปะหน้าในงานจัดการข้อร้องเรียน : [Word] – [PDF]