โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ รุ่น 1/2561

วันที่ 6-9 มีนาคม 2561 นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis of information) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.การญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการคิดเชิงสังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงสังเคราะห์จากข้อมูลจริงภาคสนามและนำไปใช้ในเวทีการมีส่วนร่วมต่อไป จัดโดย กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/sPv5Qg