KM_ข้อมูลสถานการณ์น้ำ_2559

การสรุปข้อมูลสถานการณ์น้ำ เป็น ฐานข้อมูลในการรับสายด่วน 1460

การเข้าร่วมประชุุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เป็น ฐานข้อมูลในการรับสายด่วน 1460
การเข้าร่วมประชุมประชุมคณะทำงานส่วนปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติปี 2558/59 (ศกช.) เป็น ฐานข้อมูลในการรับสายด่วน 1460