KM_พัฒนาแหล่งน้ำแบบประชารัฐ

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (คนป.)
แผ่นพับ ชุดความรู้ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ” PSD # OutSide InSide คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ข้อมูล : ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9
ที่มา : กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พัฒนาโดย คณะทำงานจัดการความรู้ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน