PowerPoint การจัดการข้อร้องเรียน

  • PowerPoint แนวทางการตั้งชื่อไฟล์แนบในระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน : PDF
  • PowerPoint แนวทางการดำเนินงานจัดการข้องร้องเรียน นำเสนอ สชป.15 16 และ 17 (24 พฤษภาคม 2559) : PPT – PDF
  • PowerPoint แนวทางการดำเนินงานจัดการข้องร้องเรียน นำเสนอ สชป.5 6 และ 8 (14 มิถุนายน 2559) : PPT – PDF