กรมชลประทาน ใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ในพื้นที่นำร่อง ลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผอ.สช.) มอบหมายให้ นายประจักษ์ ศรีจักร วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายนิพัทธ์ ทองประไพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐลุ่มน้ำชีตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ณ หอประชุมโรงเรียนสหธาตุศึกษา ต.สหธาตุ อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี โดยท่านนายอำเภอเขื่อนในเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (คนป.) สชป.7 คณะทำงานพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐลุ่มน้ำชีตอนล่าง (คปร.ชีตอนล่าง) จำนวน 44 คน และเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 5 ตำบล (ต.สร้างถ่อ ต.แดงหม้อ ต.ธาตุน้อย ต.ห้วยเรือ และ ต.สหธาตุ) จำนวน 150 คน ในเวทีประชาคมครั้งนี้ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจโครงการฯ ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จากนั้นเป็นการเปิดตัวทีม คปร.ชีตอนล่าง ที่จะทำหน้าที่ค้นหาสภาพปัญหาและสาเหตุของชุมชน และจัดทำแผนปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ในเวทีประชาคมยังได้สำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของชุมชนโดยใช้เครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชน (Timeline) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกด้วย ส่วนการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการเดินสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน และต้นไม้แห่งปัญหา ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของชุมชน