ทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้าง ร่วมติดตามการคืนข้อมูล โครงการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบหมายให้ นายนิพนธ์ สนั่นเรื่องศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อนำทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้าง ติดตามการดำเนินงานและเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โดยช่วงเช้า ได้ลงสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากราษฎรมีข้อห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยและความแข็งแรงของเขื่อน ร่วมกับทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้าง และสำนักออกแบบวิศวกรรมฯ
เวลา 09.00-12.00 น. ทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้างและผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความก้าวหน้าโครงการ จากสำนักบริหารโครงการและบริษัทที่ปรึกษา โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อโครงการ โดยข้อห่วงกังวลที่ราษฎรได้แสดงความคิดเห็น คือ เรื่องความปลอดภัยของเขื่อนจากการเกิดแผ่นดินไหว และการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างอ่างฯ
เวลา 12.30-13.30 น. ทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้าง และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่น้ำท่วมจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ตรงกัน จากการนำเสนอของบริษัทที่ปรึกษาในช่วงเช้า
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทีมชลประทานท้องถิ่นแม่ตาช้างและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความก้าวหน้าโครงการ จากสำนักบริหารโครงการและบริษัทที่ปรึกษา โดยบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และความก้าวหน้าของโครงการ