โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 52

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 52 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการเป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการจากข้อมูลจริงและนำไปใช้ในเวทีการมีส่วนร่วมต่อไป จัดโดย กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/2wUgeZ

ทำเนียบรุ่น