การบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขา

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จัดทำวีดีทัศน์ “การบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขา” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีประปาภูเขา โดยทำให้รู้จักกับระบบประปาภูเขา การบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขา และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาภูเขา ได้เริ่มจากพื้นที่ชนบท และภูเขา การดูแลของตำรวจตะเวนชายแดน

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MaM5O58ZSrE&list=PLWHaDskajNYpzv5a00N7idDP3_iaNSSBR