การประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญของการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการน้ำ โดยมีผู้แทนระดับสำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

สามารถดูรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ppp.rid/posts/2542979482625642