ตัวชี้วัด

  • แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดกองส่งเสริมกาีมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ดูข้อมูล]
  • แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดกองส่งเสริมกาีมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ดูข้อมูล]