การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ppp.rid/posts/2556196901303900