ขยายผลนโยบาย RID No.1 express 2020 ตาม นโยบายอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมตรวจติดตามประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  • รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ขยายผลนโยบาย RID No.1 express 2020 ตาม นโยบายอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมตรวจติดตามประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ.เชียงราย

    วันนี้ (21 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ขั้นตอนที่ 2 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายนิธินันท์ คชทโรภาส ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว และนายสมจิตร อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปโครงการ เพื่อเตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร.
    ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 พร้อมลงพื้นที่ดูงานสนามในบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ณ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

    ทั้งนี้ รองอธิบดีฝ่ายบริหารได้ขยายผลและมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวทาง RID No.1 express 2020 ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ท่านอธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ ได้กำหนดแนวทางไว้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อย้ำแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด [รายละเอียดเพิ่มเติม]