โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน

  • วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 : ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน (คส.ชป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรที่ 1 วิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563 รายวิชาที่ทำการฝึกอบรม อาทิเช่น กิจกรรมแม่เหล็ก-ลูกเหล็ก , กิจกรรม 20 คำถาม , การจำลองเวที ณ ห้องประชุมแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง [รายละเอียดเพิ่มเติม]