ให้สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องชุมชนกับการตัดสินใจในนโยบายน้ำ การเพิ่มขีดความสามารถร่วมตัดสินใจด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และเกมคิดไตร่ตรองในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยนายประจักษ์ ศรีจักษ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ และนายประภัสร์ คมไพบูลกิจ วิศวกรชลประทานชำนาญการ ได้ให้สัมภาษณ์ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องชุมชนกับการตัดสินใจในนโยบายน้ำ การเพิ่มขีดความสามารถร่วมตัดสินใจด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และเกมคิดไตร่ตรองในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
  • สามารถติดตามข่าวสารของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ที่ แฟนเพจเฟสบุ๊คกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือที่ http://ppp.rid.go.th