ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

  • วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับนายสิทธิ กิจวรวุฒิ ห้วหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก และ นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ ซึ่งโครงการฯ ต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของโครงการฯ กว่า 300,000 ไร่ จึงได้กำหนดให้มีคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเป็นผู้แทนที่ทำหน้าที่กำหนดการส่งน้ำ ตามโควต้าที่คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางดังกล่าว เป็นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ชลประทานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่นำมติที่ประชุมของ JMC มาขับเคลื่อนในระดับฝ่ายส่งน้ำฯ และจะเป็นโครงการฯ แรกของกรมชลประทานที่ดำเนินการในรูปแบบดังกล่าว และจะนำไปสู่การส่งเข้าคัดเลือกรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อไป #แฟนเพจเฟสบุ๊คกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน