ลงพื้นที่เข้าหารือ ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

  • รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่เข้าหารือ ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

    วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายธงคม รัตนเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 และนายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าหารือ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

    และในวันเดียวกันนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ ตามลำดับ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ รวมถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันของโครงการ ทั้งนี้ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกด้วย [ข้อมูลเพิ่มเติม] แฟนเพจเฟสบุ๊ครอบรั้วชลประทาน