กรมชลประทานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากกลุ่มประชาชนที่คัดค้านการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว

  • วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำและเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการข้อร้องเรียน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากกลุ่มประชาชนที่คัดค้านการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
    ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนจำนวน 20 คน ได้เดินทางมาเพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการดำเนินการก่อสร้าง โดยให้เหตุผลว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ และต้องการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร้องขอให้มีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบขึ้นด้วย
    #เรารักชลประทาน    #กองส่งเสริมการมีส่วรร่วมของประชาชน