กรมชลประทานเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัคร

  • กรมชลประทานเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทาน ตามแนวทาง แนวทาง RID No.1 Express
    วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น.ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1 Express ประเด็นที่ 5 เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทาน ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
    ในการนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1 Express และกำหนดคำนิยาม ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมชลประทาน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน แนวทางการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทานและการบริหารจัดการอาสาสมัคร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด… #รอบรั่วชลประทาน