การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  • วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบหมายให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิชาติ มงคลวัจน์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำแก่เกษตรกร โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน