การปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นำโดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีเจ้าหน้าของโครงการชลประทานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ อาคาร NEWMASIP สถานบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน