นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และร่วมเสวนา การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ