รธบ. ติดตามความก้าวหน้า การเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทาน JMC และอาสาสมัครชลประทานในเต็มพื้นที่ชลประทานตามนโยบาย RID EXPRESS 2020

  • รธบ. ติดตามความก้าวหน้า การเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการชลประทาน JMC และอาสาสมัครชลประทานในเต็มพื้นที่ชลประทานตามนโยบาย RID EXPRESS 2020
    วันนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้นโยบาย RID Expree 2020 โดยนายมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้มอบหมายให้กองการมีส่วนร่วมของประชาชนเร่งรัดการทำข้อมูล กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มบริหารจัดการน้ำ และคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) พร้อมเร่งรัดการทำแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำ #รอบรั้วชลประทาน #กรมชลประทาน