กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม

  • กรมชลประทาน ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตือนรักษามาตรฐานการป้องกันอย่างเคร่งครัด คุมไม่ให้ไข่แดงแตก
    วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
    สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ โดยได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและทั่วโลก ในการนี้ ประธานได้เน้นย้ำถึงการรักษามาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ให้ดำเนินการตามมาตรการไข่แดง คือ 1.ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดด้วยการรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 2. สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในด้านต่างๆ
    ทั้งนี้ การปฏิบัติตนในด้านสาธารณสุขภายในกรมชลประทาน ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือกำหนดให้เข้าออกอาคารสำนักงานเพียงทางเดียว พร้อมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยบุคลากรกรมชลประทานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และทำความสะอาดอาคารสถานที่ หรือกิจกรรม Big Cleaning Day
    พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงการจัดระบบการเข้า-ออกของอาคารสโมสรกรมชลประทาน ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาด ว่ามีมาตรการอย่างไร โดยประธานได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาและคิดมาตรการเพื่อกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นมาตรฐานต่อไป #รอบรั่วชลประทาน