การประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( Joint Management Committee for Irrigation: JMC ) พื้นที่โครงการประตูระบายนำ้พระอาจารย์จื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

  • วันที่ 24 กันยายน 2563
    นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจหรือออกแบบ) พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ และนายสวัสดิ์ หาญกุดตุ้มหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 13 ได้ร่วมประชุมกับประชาชนในเขตประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation: JMC)
    ณ อาคารเอนกประสงค์โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ