การหาข้อสรุป ข้อเรียกร้อง ของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน

  • วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการหารือร่วมกับกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน โดยมี นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการส่วนสอบสวนและคดี และนายอานนท์ ยิ้มแก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 เข้าร่วมพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกับนายศักดา กาญจนเสน และผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจฯ ชั้น ๓ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการหาข้อสรุป ข้อเรียกร้อง ของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป #รอบรั่วชลประทาน