จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยสรุปประเด็นความต้องการของพื้นที่ได้ 3 ประเด็น คือ คุณภาพน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม

  • วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายสืบสกุล แสนแตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยสรุปประเด็นความต้องการของพื้นที่ได้ 3 ประเด็น คือ คุณภาพน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายหากลุ่มคนที่จะเป็นจิตอาสาที่เป็นตัวแทนเพื่อร่วมกันทำงานในภาพรวมของพื้นที่ต่อไป โดยการดำเนินงานครั้ง เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ #โครงการชลประทานสมุทรปราการ #สำนักงานชลประทานที่11 #ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน