กรมชลประทานเข้าร่วมเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำ 4 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายนิพนธ์สนั่นเรื่องศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ตัวแทนฝ่ายประชาชน ตัวแทนฝ่ายวิชาการ ตัวแทนฝ่ายราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ผลศรัทธา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน