กสช. เข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ 4 โครงการ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ๔ โครงการ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชร่วมหารือด้วย #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน