กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเดือนตุลาคม 2563

วันที่  27  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  09.30  น.  นายวิวัฒน์  มณีอินทร์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  พร้อมนายพรชัย  ทองดีมีสุข  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สำนักกฎหมายและที่ดิน  สำนักงานชลประทานที่ 7  และสำนักงานชลประทานที่  8            ในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2563  เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้มีโอกาสได้รับฟังธรรม                                เพื่อความเป็นสิริมงคล    มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว  ทั้งนี้ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ  2562 – 2564                                โดยได้นมัสการ  พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี  วัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาบรรยายธรรมในหัวข้อ                                  “จากคงคาสู่เจ้าพระยา” ณ ชั้น  2  สโมสรกรมชลประทาน สามเสน #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน