ตัวแทนผู้เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการวังหีบได้ยื่นหนังสือต่อกรมชลประทาน

  • วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. นางนงลักษณ์ ผาสุก และคณะ    ตัวแทนผู้เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการวังหีบได้ยื่นหนังสือต่อกรมชลประทาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและไม่ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน  ๔ โครงการ โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นตัวแทนรับหนังสือ ณ กองส่งเสริมการมี  ส่วนร่วมของประชาชน  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน   ชั้น ๑ กรมชลประทาน สามเสน #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน